Saturday, June 18, 2011

#73 - Shiro-Maru (HD)Shiro-Maru @ Ippu-Do
Komazawa

.